logo

Søk

Du er her:

– Gode broforslag for kryssing av Oslofjorden

Hovedkonklusjonene i konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden foreslår bro mellom Moss og Horten og bro på riksveg 23 over Håøya. Dette er de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme løsningene. OFV er meget fornøyd med forslagene.


– Forslagene som presenteres i KVU for kryssing av Oslofjorden ser meget bra ut. Vårt førsteinntrykk er at det er gjort en god jobb, og at man har balansert lokale, regionale og nasjonale interesser på en fin måte. Det ser ut til å være et fremtidsrettet konsept som er lagt frem, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).
OFV er altså i utgangspunktet positive til forslagene som presenteres, men skal nå bruke tid på å gjøre dypdykk i utredningen. Etter dette skal OFV utarbeide en høringsuttalelse om saken.


Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk onsdag morges overlevert rapporten «Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden». Det er Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket som har laget rapporten på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Utredningen inneholder vurderinger og tilrådinger om valg av framtidige løsninger for kryssing av fjorden.
  

Riktige, viktige mål
– Mange av de virkningene og den måloppnåelsen OFV har etterlyst ser ut til å være ivaretatt i utredningen – sett i forhold til nasjonale transportpolitiske mål. Man har lyttet til de viktigste innspillene OFV har hatt, sier Thorsen.

– Broløsningene både for Moss-Horten og rv 23 over Håøya, er løsninger som gir en trygg, pålitelig og effektiv veitrafikk. Løsningsforslagene bidrar til å binde landet, regioner og hovedveier sammen. Løsningene vil trolig også gi en kraftig regionforstørrende effekt, sier Thorsen og også løfter fram at man her også tar hensyn til de syklende – et klart definert politisk mål.

OFV mener også at forslagene bidrar til en sammenheng mellom regjeringens målsetting og det man planlegger av faktisk aktivitet, og understreker viktigheten av at de alternativene man går inn for også er de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme over tid.


Godt faglig fundament
– Sikrer god flyt og god forbindelse for de nasjonale transportstrømmene på hovedveikorridorene både på og mellom E6 og E18. Det vil være viktig om dette også får positive effekter for transportstrømmene inn mot Oslo – altså at dette vil redusere trafikken inn mot hovedstaden. 

– OFV mener dette er et godt faglig fundament, og håper at politikerne kan og vil basere sitt videre arbeid på dette fram mot endelig beslutning, sier Øyvind Solberg Thorsen.

 

Bilde:
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk i dag overlevert rapporten Konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden. Foto: Samferdselsdepartementet


 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no