logo

Søk

Du er her:

Understreker behovet for et uavhengig veitilsyn

VG melder at Vegdirektoratet har hemmeligholdt ulykkesrapporter i en årrekke, og at flere av rapportene konkluderer med at veiforholdene var avgjørende i flere dødsulykker. OFV har lenge påpekt sammenhengen mellom veiens kvalitet og trafikkulykker, og derfor etterlyst et uavhengig veitilsyn.


– Trafikksikkerhet har høyeste prioritet. Overfor politikere og veimyndigheter har vi alltid fokusert på veiens betydning for trafikkulykkene. Feil og mangler på veidekket, på broer og tuneller, og mangelfull brøyting, strøing og salting om vinteren har vært medvirkende årsak til for mange ulykker. Staten er ansvarlig for å gi innbyggerne et likt tjenestetilbud over hele landet, og derfor skal sikker og lik veikvalitet være en selvfølge uansett hvor man ferdes i Norge, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).


 – Å krysse en fylkesgrense skal ikke medføre at man plutselig risikerer livet fordi veiene i nabofylket er livsfarlige. Som en naturlig konsekvens av dette har vi flere ganger overfor Samferdselsdepartementet etterlyst et uavhengig veitilsyn.


Fart i arbeidet
Nå håper OFV at regjeringen vil sette fart i arbeidet med etablering av et uavhengig veitilsyn, slik regjeringspartiene lover i sin politiske plattform. Sakene VG referer til, og resultatene av rapportene avisen har gjennomgått, understreker behovet for et uavhengig veitilsyn. Allerede i 2007 sendte OFV sammen med 10 andre organisasjoner og med Trygg Trafikk i spissen, et brev til Samferdselsdepartementet med krav om å opprette et uavhengig tilsyn med veitrafikken og veiene. Det resulterte i etableringen av Vegtilsynet som er underlagt Vegdirektøren.

OFV har ved flere anledninger påpekt nødvendigheten av at Vegtilsynet ikke er underlagt Vegdirektoratet. I en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet om transportetatenes NTP-forslag våren 2012, etterlyste OFV en videreutvikling av Vegtilsynet:
«OFV mener det må føres løpende tilsyn med forvaltningssystemene i veinettet, og støtter aktivitetene til det nyetablerte veitilsynet. Vi ser på dette som et første skritt mot etableringen av et helhetlig systemtilsyn for riks- og fylkesveier med ansvar for trafikant, kjøretøy og vei.»

OFV la også vekt på at Stortingsmeldingen om NTP 2014-23 burde omhandle den nye tilsynsordningen, konsekvensene/effektene for de overordnede nasjonale målene, og planer og ambisjoner for videreutviklingen av tilsynsfunksjonen.
 

 – Å krysse en fylkesgrense skal ikke medføre at man plutselig risikerer livet fordi veiene i nabofylket er livsfarlige.Minstestandarder og uavhengig tilsyn
– Vi ser sterke reaksjoner fra politisk hold på saken om ulykkesrapportene. Blant annet sier lederen av Stortingets transportkomité, Linda H. Helleland, at det er viktig at et uavhengig veitilsyn opprettes, og at ansvaret flyttes vekk fra Statens vegvesen. Her er altså flere på linje med oss og det vi har ment lenge, sier Thorsen.
– Regjeringen har lovet at den vil innføre minstestandarder for riks- og fylkesveier. Vi ser en sammenheng mellom dette og etablering av et uavhengig Vegtilsyn. Minstestandarder skal sikre et likt tjenestetilbud i landet. Altså at alle veibrukere opplever en lik veikvalitet på samme veitype over hele landet.


– Et uavhengig veitrafikktilsyn, som både OFV, Trygg Trafikk og andre medlemsorganisasjoner har etterlyst, med ansvar for riks- og fylkesveiene, vil være avgjørende for å sikre lik kvalitet på veinettet. Det vil gi sikrere veier og færre ulykker, sier Øyvind Solberg Thorsen.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no