logo

Søk

Du er her:

Ny NTP kan gi solid samferdselsløft

Samferdselsdepartementet har med sine retningslinjer for planarbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) gitt transportetatene klar beskjed: Legg til rette for tidenes mest offensive NTP.


NTP er hovedverktøyet for langsiktig prioritering og satsing innen samferdselssektoren, og det er transportetatene, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS, som skal ta NTP-arbeidet videre. 1. mars 2016 skal plandokumentet være ferdig, og Samferdselsdepartementet skal legge fram sin stortingsmelding om NTP for perioden 2018-2029 senest i løpet av første halvår 2017.

Riktig retning
Transportetatene er ferdig med analyse og strategifasen i NTP-arbeidet. Nå er det Samferdselsdepartementets retningslinjer som skal legges til grunn i det videre planarbeidet.
- Vi har vært kritisk til deler av arbeidet i analyse- og strategidokumentene fra transportetatene, og etterlyst manglende kunnskap om blant annet næringstransport i byområder. Departementets nye retningslinjer bidrar til å trekke arbeidet i riktig retning. Nå ser vi frem til at dette følges opp av transportetatene, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) i en artikkel i magasinet Våre veger.

Departementets retningslinjer vektlegger flere satsingsområder som OFV lenge har løftet fram i arbeidet for et moderne og effektivt transportsystem: lange prosjekter og perspektiver, økt prioritering av vedlikehold, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, en egen motorveiplan og økt satsing på IKT i transportsektoren.

Også økt satsing på ITS, Intelligente Transportsystemer, prioriteres i retningslinjene.
- Moderne ITS-løsninger kan gi raskere, sikrere og bedre trafikkflyt og store besparelser for næringsliv og samfunn. Erfaringer viser at den samfunnsmessige nytten av ITS i veitrafikken er langt større enn investeringene, sier Solberg Thorsen.


Les hele artikkelen i Våre veger.


Bildet:
God fremkommelighet er kjernen i et effektivt transportsystem, ikke minst i bytrafikken.
Foto: Samferdselsdepartementet/Olav Heggø

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no