logo

Søk

Du er her:

Norsk veibygging: Dobbelt så dyrt som i Sverige

Nye Veier AS har vist til at veibygging i Norge er mer enn dobbelt så dyrt som i Sverige. Det ønsker det nye veiselskapet å gjøre noe med.

– Dersom vi korrigerer for det vi ikke kan få gjort så mye med, topografi og kostnadsnivå, så ser vi at det likevel er rundt 50 prosent dyrere å bygge i Norge. Dette fordeler seg på de to driverne prosjektgjennomføring og designvalg, sier adm. direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS.
– Når det gjelder gjennomføringen av prosjektene, så er det i hovedsak knyttet opp mot byggetid, opp- og nedrigging samt kontraktsform. I forhold til designvalg, så knytter dette seg i hovedsak til ulike krav i standardene, for eksempel veibredden, og de konkrete valg man gjør innenfor de gjeldende standardene, sier hun.

Bedre prosess - helhetlig planlegging
– Dere har også pekt på at byggefasen på norske veiprosjekter tar dobbelt så lang tid som i Sverige. Hva skal gjøres for å sikre en kraftig reduksjon i planleggingstid, gjennomføringen og byggefasen?

– Det er i hovedsak tre grep vi fokuserer på: Behovet for en bedre prosess for helhetlig planlegging i tidlig fase som sikrer riktig korridorvalg. Og det må være enighet mellom de involverte i forhold til «hvilke oppgaver denne veien skal løse». Videre må vi ha en interessentavtale med alle involverte parter, som kommuner og sektorinteresser, for å sikre gjennomføring som svarer til korridorvalget, sier Dahl Hovland.
Sist, men ikke minst, legger hun vekt på en involvering av utførende tidlig i reguleringsfasen for å sikre optimale og rasjonelle løsningsvalg for utførelse av prosjektene.

– Gledelig
– Dette er spennende og klare signaler. Vi gleder oss over at Nye Veier så tydelig vektlegger behovet for helhetlig utbygging av lange stekninger og fokus på kortere planleggings- og gjennomføringstid. Dette har OFV arbeidet for i mange år. Nå ser vi en sterk aktør ta tak, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Bilde:
Nye Veier AS vil ta tak i både prosjektgjennomføring og designvalg for å få kraftig kutt i prisen på norsk veibygging. Foto: OFV

 

Prioriterer fem strekninger i første fase

Nye Veier AS har vedtatt å bygge ut strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal, E6 Kolomoen – Moelv, E39 Kristiansand Vest – Vigeland og E6 Trøndelag i første fase frem til 2019/2020. Tre av prosjektene påbegynnes umiddelbart.

– Vår oppgave er å bygge raskere og mer kostnadseffektivt. Vi angriper derfor prosjektene helhetlig fra første stund og bygger lengre strekninger. Dette gir raskere fremføring og lavere kostnader. Med de prioriterte prosjektene er vi i gang med veibygging i alle utbyggingsområdene våre, sier administrerende direktør i Nye Veier AS, Ingrid Dahl Hovland.
– Vi skal nå vårt mål om raskere utbygging gjennom mer effektiv og helhetlig planlegging og ved å bygge lengre strekninger.


Nye Veiers prioriteringer er basert på:

  • Hvor lønnsomme veistrekningene er for samfunnet
  • Ulykkesbelastningen på strekningene
  • Muligheten for helhetlig utbygging av lange strekninger
  • Hvor klare strekningene er til å bygges ut
  • EU-krav som for eksempel krav til sikkerhet i tunneler
  • I hvilken grad prosjektene bidrar til mernytte for lokalsamfunnene
     
Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no