logo

Søk

Du er her:

OFV om ny E18

Arbeidet med en ny E 18 fra vest og inn mot Oslo, har skapt mye diskusjon om hvorvidt det er behov for en ny vei eller ikke, og om hvilke konsekvenser en utbygging vil få.

Planene er fortsatt under behandling. Det er ikke fattet endelig vedtak om hva som skal skje videre og eventuelt hvilket omfang en utbygging skal få. Utbygging av Vestkorridoren, ny E18, sees i sammenheng med Oslopakke 3. Her kan du lese hva OFV mener om ny E 18 og få svar på sentrale spørsmål knyttet til utbyggingen.

Dette mener OFV

OFV støtter utbygging av ny E 18 fra vest og inn mot Oslo, fordi køproblemene vil reduseres, også for kollektivtrafikken. OFV arbeider for mindre trafikk i boligområdene og mindre forurensing og støy fra trafikken der folk bor, og mener en ny E18 vil bidra til dette.  

Utbyggingen vil gi bedre kryss, og færre lokale flaskehalser og ulykker. Den vil sikre mindre tidstap fra veitrafikken, og at det planlegges for befolkningsvekst.
OFV mener Ny E18 Legger til rette for byutvikling på Lysaker, Høvik, Sandvika, Nesbru, Holmen og Asker sentrum. Antall berørte av luft- og støyplager reduseres betraktelig, og barrierer bygges ned i hele korridoren.

Slik arbeider vi med E18

OFV har hatt møte med Oslopakke 3 sekretariatet og E18 sekretariatet for å hente informasjon. Vi har også hatt møter med politikere for å diskutere problemstillingen, og arrangert frokostmøte om E18 og veiutbygging i storbyene, med fagpersoner og relevante politikere. Vi har hatt leserinnlegg i aviser om trafikkvekst og om hele utbyggingen, samt sendt ut pressemelding om OFV sitt syn.


E18 - Spørsmål og svar

Hvilke prosjekter er det snakk om når det gjelder evt utbygging av ny E 18, Vestkorridoren, og hva omfatter disse (kortversjon)?


Prosjektene det handler er om er følgende:

 • 17 km ny E18 i gjennomgående i 3 + 3 felt
 • 17 km høystandard bussvei fra Asker stasjon til Lysaker
 • 17 km høystandard sykkelvei

Hvilke planer ligger på bordet?

Planleggingen gjennom Bærum har kommet lengst. Utbyggingen av E18 Lysaker-Ramstadsletta er forankret i NTP, og det er vedtatt i kommunedelplan. Strekningen E18 Ramstadsletta-Slependen har godkjent kommunedelplan, men er ikke en del av gjeldende NTP. E18 Slependen-Drengsrud gjennom Asker ligger inne i Oslopakke 3, men er ikke prioritert i NTP. Asker skal vedta kommunedelplan i juni 2016.

Hvorfor utbygging?

E18 vestover fra Oslo er en av landets mest belastede veier, med mye kø og problemer for både buss og bil. Det mangler også lokalveier som kan dekke det lokale reisebehovet. 

Eksisterende E18 har funksjon som både hovedvei og lokalvei, der det er relativt kort avstand mellom kryssene. Dette gir et komplisert kjøremønster der det ofte oppstår lokale flaskehalser, og svært ujevn avvikling og hastighet.  Dette resulterer i uhell og ulykker.

Når det oppstår kø på E18 velger mange å kjøre gjennom boligområdene. Dette gjør at svært mange plages av forurensning og støy fra trafikken.  Køene gir forsinkelser for kollektivtrafikken og et tidstap for veitransporten som er av stor økonomisk betydning for samfunnet.

Situasjonen forverres i takt med betydelig vekst i antall arbeidsplasser og boliger i området rundt og langs E18, og i Oslo-området forøvrig.  Dette gir store utfordringer med hensyn til utbygging av et transportsystem med større kapasitet.

E18-korridoren utgjør både en visuell og en funksjonell barriere i områdene den berører, og den påfører omgivelsene stor belastning i form av støy og luftforurensing.

Hva er tidsplanen for det videre arbeidet med de planlagte prosjektene?

Utbyggingstakten er som følger:

 • Lysaker – Ramstadsletta: 2017-2023
 • Ramstadsletta – Slependen: 2022-2025
 • Slependen – Hønsjordet: 2024-2027
 • Hønsjordet – Drengsrud: 2027-2030

Hvor mange nye felt vil utbyggingen føre til?

 • 6 felts motorvei (3 i hver retning), som i dag.
 • Separat busstrasé
 • Sykkelvei
 • Lokalvei med to felt og lav hastighet i dagens trasé
 • Tverrforbindelse fra Gjønnes til E18 ved Strand
 • Ny forbindelse fra E18 til Fornebu
 • Lengde: ca. 18 kilometer bestående av et helhetlig veisystem

Hvem styrer og avgjør i siste runde for de enkelte prosjektene?

E18 er en riksvei som eies av staten. Dersom E18-utbyggingen hadde vært et rent statlig prosjekt ville beslutningene vært overlatt Stortinget.

E18-utbyggingen er en del av Oslopakke 3, en plan for veiutbygging, drift og utbygging av kollektivtrafikk i Oslo og Akershus for perioden 2008-2032. Nesten alt som bygges av veier og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3.

Finansieringen til E18 gjennom Oslopakke 3 er på 5.8 milliarder kroner. Oslopakke 3 skal reforhandles våren 2016 av Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten.

Opposisjon og posisjon i både Akershus og Oslo og Stortinget må være enige om elementene i Oslopakke 3. Årsaken er at finansieringen er delt mellom de tre partene, samt at bilistene selv tar brorparten av regningen.

Hva hvis man ikke blir enige?

Dersom de tre partene i Oslopakke 3 ikke blir enige, kan regjeringen bruke statlig plan for å få utbyggingen vedtatt i Stortinget.

Når det gjelder arealplanleggingen så må den godkjennes av kommunen veien ligger i.  Oslo har dermed ikke noe jurisdiksjon i kommunene hvor mesteparten av veien skal ligge. Der fattes beslutningene i kommunestyret, men Oslo har innsigelsesrett. De kan anke saken. Da havner den først hos fylkesmannen for forhandling, så hos kommunalministeren.

Hvor, når og hvordan kan evt. regjeringen bruke statlig plan?

Statlig plan kan brukes der «gjennomføringen av viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det» (Plan- og bygningsloven § 6-4).

Hva kan Oslos nye byråd stanse eller endre?

Oslo kommune har innsigelsesrett, så de kan anke saken. Da ankes saken til Kommunaldepartementet.

Hvordan ser trafikkbildet ut i dag?

I 2014 passerte 72.000 biler ved bygrensen på E18 ved Lysaker i døgnet.

Hva vet vi om trafikk-økning inn mot Oslo – dersom planene for E18 gjennomføres slik de foreligger?

Veivesenets beregninger viser at ny E18 ikke vil medføre mer enn 3 prosent økning av trafikken over bygrensen mellom Bærum og Oslo. Med dagens bomssystem vil man være på 1997-nivået, da flyplassen fortsatt lå på Fornebu, i 2030.

Hvordan vil en mer moderne bilpark påvirke situasjonen?

Dersom det bare er null- og lavutslippsbiler, synker Co2 utslippene dramatisk.  

En utskifting og modernisering av bilparken vil være viktig. Hvordan kan man bidra til en raskere utskifting?

En måte å gjøre det på, er å endre vrakpantordningen. Men det er usikkerhet om dette har ønsket effekt, jamfør TØI-rapport som hevder det ikke er et klimatiltak. Men om det er et vellykket tiltak henger sannsynligvis sammen med hvordan ordningen blir innrettet, noe som ikke gjenspeiles i nevnte rapport.

Byen og bytrafikken: Hva mener OFV bør være løsningen?

OFV mener den beste løsningen er en utbygging av E 18 slik planene foreligger.

Hva mener OFV om økte bompenger?

Hva blir situasjonen dersom plan B - en slankere versjon av Oslopakke 3 og E18/Vestkorridoren - gjennomføres? Og hva blir konsekvensene av byrådets forslag – slik OFV ser det?

 • Mer trafikk på avlastningsveiene
 • Køståing for næringstransporten og persontransporten
 • Kollektivordninger er ikke bygget ut, så press på kollektivsystemet
 • Fortsatt støv- og støyproblemer

 

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no