logo

Søk

Du er her:

Et effektivt veinett i et effektivt land

OFV mener Norge skal ha et trygt og effektivt hovedveinett. Tid, forutsigbarhet og tilgjengelighet står helt sentralt.


For effektivitet handler både om at tiden det tar å komme fra landsdel til landsdel bør være så liten som mulig, og at reisen er forutsigbar slik at du kommer frem som planlagt. Videre må veien være åpen og tilgjengelig slik at reisen kan gjennomføres som planlagt.


Binder landet sammen
Effektivitet er særlig viktig på lange avstander mellom de store byene og landsdelene. Effektive hovedveier er avgjørende for å binde landet sammen, og for å binde Norge til våre naboland og Europa.


Norske hovedveier - ikke effektive
Internasjonale sammenligninger viser at norske hovedveier er svært lite effektive, blant annet fordi den gjennomsnittlige kjørehastigheten mellom våre største byer er svært lav.

 

Hovedveier som våre naboland
Det norske folk ønsker bedre hovedveier. I en landsrepresentativ spørreundersøkelse om TNS Gallup gjennomførte for OFV sommeren 2013, svarte 6 av 10 at de ønsker hovedveier på nivå med våre naboland. I Sverige og Finland er gjennomsnittlig kjørehastighet mellom de største byene på mellom 80 og 90 km/t og veiene er bare 14 prosent lengre enn den korteste linjen mellom byene.

 

Rette, raske, trygge hovedveier
I Norge er gjennomsnittlig kjørehastighet i underkant av 70 km/t mellom våre største byer, og veiene er mellom 20 og 80 prosent lengre enn den korteste linjen. Det innebærer at vi både kjører adskillig lengre og bruker vesentlig lengre tid enn det som burde være naturlig for å komme seg mellom byene.
Med et hovedveinett på nivå med våre naboland ville det tatt 3,5 – 4 timer å kjøre for eksempel mellom Oslo og Bergen, Stavanger og Trondheim. I tillegg ville et slikt hovedveinett knytte landsdelene sammen i effektive transportkorridorer. I mangel av effektive og sikre hovedveier velger mange å fly mellom landsdelene, mens godstransporten ofte ikke har noe valg og må kjøre på det veinettet som eksisterer.

 

Andre behov på regionale og lokale veier
Regionale og lokale veier har en annen funksjon. Regionale veier skal knytte mindre geografiske områder sammen og skape gode vilkår for vekst og sysselsetting i et fylke eller en region. Det er et viktig mål både i distrikts- og næringspolitikken å skape robuste og større bo- og arbeidsmarkedsområder. Her spiller gode veiforbindelser en nøkkelrolle. Slike veier må nødvendigvis ikke være kortest, rettest og raskest. Det vesentlige er at veiene er forutsigbare, tilgjengelige og sikre slik at folk kommer trygt fram på hverdagsveiene. Det handler i stor grad om de daglige reisene til og fra jobb og fritidsaktiviteter, lokal distribusjon av varer, hjemmetjenester og håndverkstjenester.

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no