logo

Søk

Du er her:

OFV mener: Om et uavhengig veitilsyn

Dagens Vegtilsyn er underlagt Vegdirektoratet. OFV har lenge krevd et uavhengig Veitilsyn – noe regjeringen har signalisert at den vil etablere – uten å gjennomføre så langt.

– Hva er Vegtilsynet?
– Vegtilsynet er Samferdselsdepartementets fagenhet som skal kontrollere og føre tilsyn med Statens vegvesen sin virksomhet underlagt veglovgivningen. Vegtilsynet er direkte underlagt vegdirektøren, med et organisatorisk og styringsmessig skille mellom Vegtilsynet og resten av Statens vegvesen sin virksomhet.

I Prop. 117 S (2014-2015) ønsker Samferdselsdepartementet å gjøre Vegtilsynet mer uavhengig, i tråd med flere landsomfattende organisasjoners anbefaling. Det tas sikte på å gjennomføre dette i løpet av 2016. Departementet vil også vurdere å gi Vegtilsynet flere oppgaver.

Hva er det OFV er spesielt opptatt av i denne sammenheng?
– OFV har i over ti år satt bindende krav til veinettet på dagsorden. Dette fra juridiske forhold, forbrukerperspektivet og behovet for å sikre et like godt veinett over hele landet og uavhengig av om det er stat eller fylke som har ansvaret.

– Hvorfor er dagens ordning problematisk?
– Fordi vi har et Vegtilsyn som ikke er uavhengig. Vi mener at sikkerhetskrav skal stilles fra en instans som er uavhengig av aktører som drifter og bygger veien. Statens vegvesen bør ikke drive kontroll av seg selv innenfor et område som til enhver tid krever stor åpenhet og ydmykhet overfor publikum.

– Hva er kjernen i dette?
– Dette handler om trafikksikkerhet, og hvordan vi best mulig sikrer veibrukerne våre mot trafikkulykker. Et veitilsyn bør ha myndighet til å føre tilsyn med tilstanden på veier og kjøretøy og veitilsynet må være noe mer enn bare et systemtilsyn. At tilsynet også tar på seg å undersøke ulykker, kan være en naturlig utvikling over tid.

– Hva er viktig å få på plass?
– Klarere lover, forskrifter og sanksjonsmuligheter knyttet til standard på veisystemet er nødvendig. Og definerte, ufravikelige krav til eksisterende veier vil være et viktig virkemiddel for å bedre sikkerheten. Samtidig må Vegtilsynets mandat utvides fra å kun være et systemtilsyn til å kunne føre tilsyn med om veiene og kjøretøyene tilfredsstiller fastsatte kvalitetsstandarder.

– Hvorfor er uavhengigheten så viktig?
– For å sikre at krav til standard etterleves, trenger vi et tilsyn som er uavhengig og uten for sterke bindinger til den etaten som har et ansvar også for utbygging og vedlikehold.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no