logo

Søk

Du er her:

  • OFV MENER
  • Om ITS - Intelligente transportsystemer

OFV mener: Om ITS - Intelligente Transportsystemer

Økt bruk og implementering av ITS vil bidra til økt sikkerhet, bedre trafikkflyt og trafikkinformasjon. Kort og godt en mer effektiv veitrafikk.


Et omfattende prøveprosjekt med selvkjørende biler – i regi av Volvo - er i full gang på deler av veinettet i Gøteborg. Foto: Volvo Car Group


– Hva betyr ITS?
ITS står for Intelligente Transportsystemer. ITS er en fellesbetegnelse på bruk av ulike teknologier i forbindelse med trafikk og transport. Hensikten er å gjøre systemene sikrere, mer effektive, mer pålitelige og bærekraftige – uten at den fysiske infrastrukturen nødvendigvis må forandres.
 

– Hvordan virker ITS?
– Enkelt sagt virker ITS slik at kjøretøy kan «snakke» med andre kjøretøyer, og kjøretøyene kan «snakke» med veisystemet. Det betyr at et kjøretøy kan få varsel om køer, ulykker og vanskelige kjøreforhold fra andre kjøretøy lenger frem i løypa. Dermed kan føreren velge en annen vei, eller forberede seg på utfordrende situasjoner i god tid for de oppstår.

Innen ITS finner vi også intelligente førerstøttesystemer, systemer som er bygget inn i kjøretøyene. Eksempler på dette er adaptiv cruisekontroll som f eks tilpasser farten i forhold til kjøretøy foran, automatisk skiltlesing, varsling ved kryssing av sperreline til motgående kjørefelt, varsling om passerende trafikk i kjørefeltet ved siden av og lignende ting.
 

– Hvilke muligheter innebærer økt bruk av ITS?
– ITS gir mange muligheter og bidrar blant annet til bedre trafikkflyt, økt sikkerhet, færre ulykker, trafikkinformasjon, trafikkdirigering og redusert drivstofutslipp. Økt bruk av ITS innebærer også at næringslivet gjennom slike systemer kan spare penger.
 

– Er ITS-løsninger foreløpig bare skisser og ideer, eller finnes slike løsninger allerede?
– Mange av de teknologiske løsningene som kan bidra til signifikante forbedringer av veitrafikkens største utfordringer finnes allerede. En del av dem er testet ut og tatt i bruk i andre land, men i Norge er det fortsatt få eksempler. Bruken av intelligente transportsystemer som hjelpemiddel og verktøy må inn i veinormalene, skiltnormaler og planleggingsdokumenter og prosesser. Dette for å få en så en så effektiv utnyttelse som mulig.

Regjeringen har tatt første skritt på veien mot økt bruk av ITS i veitrafikken gjennom å fremme en egen ITS-lov. Dette er i tråd med EU-direktivet om ITS og baner vei for at ITS blir en integrert del av Statens vegvesen sin verktøykasse i fremtiden.

 

OFV mener at ITS må inn som hjelpemiddel og verktøy i veinormalene, skiltnormaler og planprosesser.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no