logo

Søk

Du er her:

OFVs 10 krav til Nasjonal transportplan

Norge står overfor gedigne samferdselsutfordringer, og Nasjonal transportplan (NTP), som regjeringen la fram i april 2013, beskriver hvordan regjeringen skal møte og løse utfordringene i årene fremover. OFV har gjennom hele planprosessen vært tydelige på hva som bør prioriteres i planen. Her kan du lese mer om hva vi særlig har lagt vekt på.

 

I februar 2012 la transportetatene (Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen) fram sitt forslag til Nasjonal transportplan for 2014–2023, og forslaget ble grundig gjennomgått på medlemsmøte i OFV. I juni samme år ble OFVs høringsuttalelse oversendt Samferdselsdepartementet, med følgende hovedmomenter:

 1. Riksveinettet må utvikles i tråd med nasjonale, og ikke regionale, prioriteringer
 2. De samfunnsøkonomiske beregningene må inkludere virkninger på regional utvikling
 3. Forutsigbar, langsiktig finansiering
 4. Tidshorisont må avklares og tydeliggjøres
 5. Årlig oppfølging per prosjekt, ikke i kr investert
 6. Forfallet må tas igjen, standardkrav må innføres og løpende tilsyn utføres
 7. Veitilsynet må videreutvikles
 8. Økt fokus på redusert reisetid mellom landsdelene
 9. Det bør defineres et overordnet Europaveinett som bringes i tråd med AGR-avtalen
 10. Fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å forbedre sine fylkesveier

 

Etter at transportetatene hadde lagt fram sitt forslag, utarbeidet Samferdselsdepartementet selve meldingen. Fredag 12. april 2013 la regjeringen fram Stortingsmelding 26, Nasjonal Transportplan 2014 – 2023, og meldingen ble politisk behandlet av Stortinget 18. juni – etter at Transport- og kommunikasjonskomiteen hadde avgitt sin innstilling.

I en høringsuttalelse om NTP til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, skriver OFV blant annet:

NTP har mange gode prinsipper og intensjoner. Vår hovedvurdering er imidlertid at:

 • NTP forsøker å gjøre litt av alt ved til dels å imøtekomme alle behov og alle utfordringer over hele landet.
 • Vi savner generelt sett en sterkere prioritering av innsatsen rettet mot vedlikehold
 • Vi vil anbefale vesentlig lengre prosjekter enn det legges opp til i meldingen
 • Vi savner en lik håndtering av like utfordringer, herunder:
 • Hovedveitrasé forbi by og tettsted
 • Finansiering av EU-krav
 • Prioritering av utbyggingsprosjektene
 • Vedlikehold på offentlige vei
 • Tilsyn med offentlig vei, ikke bare riksvei

 

I forhold til endelig NTP, forventet ikke OFV i hovedsak store endringer i måten midlene allokeres på. OFV forventet imidlertid en økning i aktivitetene gjennom økte statlige bevilgninger og forskutterte antagelser om lokalt initiativ til bompengeprosjekter en rekke steder over hele landet.
Endelig vedtatt Nasjonal transportplan for perioden viser, som OFV fryktet, at veivedlikeholdet blir den store taperen.


 

Her kan du lese mer om OFVs syn på NTP 2014 – 2023:

Innspill til Samferdselsdepartementets arbeid med å utforme kravspesifikasjon, såkalte «retningslinjer», til transportetatenes arbeid med ny NTP (2009)

 

Høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet om transportetatenes forslag til NTP (2012)

 

Høringsuttalelse til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité (2013)


 

Se også:
Rapporten «Nasjonal veipolitikk – fra stykkevis og delt til overordnet og helt»,
OFV 2013

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no