logo

Søk

Du er her:

OFV mener: Om Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

OFV mener det er viktig med samfunnsøkonomiske analyser for å klarlegge og synliggjøre konsekvensene av alternative tiltak før beslutninger som gjelder veitrafikk gjøres. Dagens analyser bør også forbedres.

– Samfunnsøkonomisk lønnsomhet betyr at prosjektene skal gi oss alle mest mulig for pengene. Er det forskjell på lønnsomhet i store og små prosjekter?
– Store veiprosjekter gir større samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn mange små. Det betyr at konsentrert innsats på store og lange prosjekter – korridorprosjektene – gir større avkastning for samfunnet.
 

– Reisetidspålitelighet er gjerne en viktig pekepinn på hvor effektivt et hovedveinett er.  Er pålitelighet viktig i forhold til samfunnsøkonomisk lønnsomhet?
– Ja, pålitelighet er veldig viktig, og i Nasjonal transportplan er bedre pålitelighet i transportsystemet et hovedmål. Effekten investeringene i veinettet har på påliteligheten, er likevel ikke med i beregningene av samfunnsøkonomisk nytte i Norge. En rapport utarbeidet for OFV av det internasjonale analyseselskapet Cambridge Systematics, peker på at pålitelighet er spesielt viktig for næringslivet. OFV mener derfor at bedre reisetidspålitelighet må være en del av beregningene av samfunnsøkonomisk nytte i Norge.
 

– Hvor mye bedre kan lønnsomheten bli?
– Ved å prioritere dagens midler annerledes kan lønnsomheten seksdobles, og man vil samtidig få en riktigere prioritering av prosjekter.
 

– Er dagens analyser gode nok?
– OFV og mange med oss mener at de ikke er det, og ønsker derfor bedre og mer omfattende analyser der verdien av økt pålitelighet tas med, samt mernytten i form av en utvidet bo- og arbeidsregion.


– Hva mangler eller må komme bedre frem og må tas mer hensyn til i analysene?
– Tidsbesparelser i analysene satt for lavt, trafikkveksten blir undervurdert, og metodene inkluderer ikke nytten av produktivitetsgevinster av økt geografisk tetthet og økt arbeidstilbud. Dessuten er kalkulasjonsrenten sannsynligvis fortsatt for høy, noe som særlig rammer investeringer som har lang levetid, som investeringer i vei og annen transportinfrastruktur.
 

– Hvilke konsekvenser får dette i forhold til valgte prosjekter?
– Vi mener at beslutningsgrunnlaget for valg av prosjekter dermed blir for dårlig.
 

– Er dette noe OFV også får medhold i av andre?
– Ja, mange ulike miljøer er enig i dette. Dessuten har forskere påpekt at det i Norge ikke er noen sammenheng mellom lønnsomhet og hvilke prosjekter som er med i Nasjonal transportplan.
 

– Hva fører det til?
– Resultatet blir at Veivesenet bruker penger for å finne ut hvilke veiprosjekter det er lønnsomt å prioritere, men at disse beregningene tilsynelatende ikke har noe å si for hvilke veier det blir bestemt å bygge.

I rapporten fra Cambridge Systematics vises det til at både i USA og England inngår pålitelighet som en del av nytteberegningene. Rapporten viser at konsekvensene av pålitelighet har svært stor nytteverdi, omtrent like stor som tidsgevinsten.

  • OFV mener at analysene knyttet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet må forbedres.
  • OFV vil at Vegdirektoratet prioriterer å gjennomføre prosjekter etter samfunnsmessig lønnsomhet.
  • OFV vil at retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser av investeringer i transportinfrastruktur tar med en beskrivelse og verdsetting av konsekvensene av pålitelighet.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no