logo

Søk

Du er her:

OFV mener: Om Trafikksikkerhet

Økt trafikksikkerhet er avhengig av at alle trafikanter oppfører seg fornuftig og i henhold til trafikkreglene, men også av tilfredsstillende veistandard, sikkerhetstiltak og veivedlikehold. Dagens veinett beskytter ikke i tilstrekkelig grad hvis en selv eller medtrafikanter gjør feil. Det er ikke akseptabelt.

 

– Hva er situasjonen når det gjelder trafikksikkerhet og ulykker i dag?
– Til tross for at den langsiktige trenden er positiv, utgjør tallet på drepte og hardt skadde fortsatt et stort samfunnsproblem. Trafikkulykker rammer hardt, både de som er involvert og pårørende. Ulykkene innebærer også store samfunnsøkonomiske kostnader.

– Hvordan forklares de mange ulykkene?
Dødsulykker i trafikken skyldes mange ulike forhold. Det er vanlig å vise til samspillet i trafikken, og årsaksfaktorer knyttet til fører, vei og kjøretøy. I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017, er medvirkende faktorer til dødsulykker i Norge gjennomgått. Analysen viser at faktorer knyttet til vei og veimiljøet var en medvirkende årsak i 27 prosent av dødsulykkene. I de resterende dødsulykkene var det som oftest ett eller flere forhold knyttet til trafikantenes atferd som forklarte ulykken.

– Har bilparkens alder noen betydning?
– Vi vet at nyere biler gir bedre sikkerhet enn gamle biler, både gjennom systemer som støtter føreren og bilens utforming og utstyr. En helhetlig trafikksikkerhetspolitikk må derfor rette innsatsen på alle tre områdene, både mot trafikanter, vei og kjøretøy.

– Hva med veienes utforming, gir dagens veinett tilstrekkelig beskyttelse og sikkerhet?
– Veiene skal være sikre og utformet slik at menneskelige feil i trafikken ikke får fatale konsekvenser. Store deler av det norske veinettet er ikke utformet slik at trafikantene beskyttes mot alvorlige konsekvenser dersom en selv eller medtrafikanter gjør feil. Dette står i kontrast til formålet i Vegloven, hvor det blant annet heter at veimyndighetenes overordnede målsetting er: «å skape størst mogleg trygg og god avvikling av trafikken og ta omsyn til grannane, eit godt miljø og andre samfunnsinteresser elles».

– Hva er det viktigste som må gjøres?
Vi må fortsatt drive med holdningsskapende arbeid og sørge for at alle trafikanter både vet hvordan de skal oppføre seg i trafikken og å sikre at de faktisk gjør det. Men det er også nødvendig å investere mer i bedre veier og økt veivedlikehold. Midtdelere, midtrekkverk og forsterket midtoppmerking er for eksempel effektive tiltak for å redusere antall dødsulykker og andre alvorlige ulykker.  

– Hva er mest effektivt?
– Midtdeler, som fysisk skiller kjørebanene, kombinert med midtrekkverk, er mest effektivt. 

– I forhold til dagens situasjon, hvor stort er behovet for å bygge møtefri vei?
– En kartlegging gjort i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014–2023 viser at det er behov for å bygge 1850 km møtefri riksvei innen 2024. I Statsbudsjettet for 2016 foreslo regjeringen å bygge 32 km midtrekkverk på to- og trefelts veier.  Det utgjør bare 2,8 prosent av behovet, og vil i svært liten grad bety en forbedring av trafikksikkerheten på noen av våre farligste veistrekninger. Det vil bli åpnet 16 km ny firefeltsvei i 2016, noe som er 2,7 prosent av gjenstående behov for firefeltsvei, den sikreste veitypen vi har. Ved utgangen av 2015 vil om lag 1650 km eller 16 prosent av riksveiene fortsatt være for smale til å tilfredsstille kravene til tofeltsvei med gul midtlinje.

– Er det behov andre tiltak i tillegg - sett i et lengre perspektiv?
– I perioden 2018–2023 vil det også være nødvendig å trappe opp innsatsen til tiltak som gir økt sikkerhet for gående og syklende, for å møte en forventet utvikling med flere gående og syklende.

Å fysisk skille gående og syklende der det er høy sykkeltrafikk er et godt tiltak. Det er også viktig å skille biltrafikken og sykkeltrafikken i byområder, ikke bare langs hovedveiene.

– Er det mulig å nå nullvisjonen?
– Med dagens tempo i forhold til for eksempel bygging av møtefri vei, vil ikke målet bli nådd på mange, mange år. Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i transportsystemet forutsetter et langsiktig, systematisk og målrettet arbeid av alle aktører som påvirker sikkerheten i veisystemet. Det vil OFV arbeide for.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no