logo

Søk

Du er her:

Ny nasjonal veipolitikk i 10 punkter

Hvilke endringer må til for å sikre en bærekraftig samferdselspolitikk – og hva skal til for å gjennomføre nødvendige endringer i norsk veiutbygging? Det er sentrale spørsmål i rapporten «Nasjonal veipolitikk – fra stykkevis og delt til overordnet og helt» som OFV la fram i april 2013.


Målet med rapporten er å identifisere, systematisere og analysere de overordnende og mest relevante rammebetingelsene som styrer dagens veipolitikk – for så å peke på gode og nødvendige løsninger. Mens rapporten går i dybden, kan OFVs forslag til en ny nasjonal veipolitikk oppsummeres i følgende ti punkter:
 

1. Investering i vei - investering i fremtiden
Investering i en sikker og moderne infrastruktur styrker landets økonomi og konkurransekraft. Nasjonale styringsdokumenter og planer, ikke bare NTP, må vektlegge investering i vei som en integrert del av den økonomiske politikken. Det skal sikre langsiktig velferd og bosetting over hele landet. Norge trenger en visjon som definerer hvordan nasjonen knyttes sammen gjennom vei og infrastruktur.

2. Én transportkorridor – ett prosjekt
Det er definert åtte transportkorridorer i Norge. Hver korridor må betraktes som ett prosjekt for å sikre rask planlegging og gjennomføring. Små, spredte prosjekter med ulik framdrift er både fordyrende og ineffektivt.

3. Prioritering og effektiv handling
En helhetlig og overordnet prioritering for rekkefølgen på utbygging av veiprosjektene må sikres gjennom tydelige nasjonale kriterier.

4. Store prosjekter – konsentrert innsats
Store veiprosjekter gir større samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn mange små, og konsentrert innsats på store og lange korridorprosjekter gir større avkastning for samfunnet. Dette kan mangedoble den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

5. Forutsigbar finansiering og raskere gjennomføring
Planlegging og prosjektgjennomføring må gjennomføres raskere. Et godt ledet prosjekt med forutsigbar finansiering betyr maks seks år til planlegging og tre år til bygging. Det gir økt utbyggingstempo.

6. En hovedvei skal være rask og effektiv
Dagens planlegging har svak styring av standarden på hovedveiene. Som nasjonal hovedakse skal en hovedvei være rask og effektiv, og dessuten være kortest mulig. Det må tidlig inn i planprosesser, og veistandard må velges ut fra en horisont på 100 år.

7. Bindende vedlikeholdsplan
Veiforfallet øker raskt og økte midler til drift og vedlikehold kreves umiddelbart.  Bindende minimumskrav til vedlikehold må formaliseres, og dagens forfall må håndteres gjennom en bindende vedlikeholdsplan.

8. Vei er penger – vis verdien
Synliggjøring av verdiøkning er viktig. Verdien av veinettet må synliggjøres tydelig i et årlig nasjonalt kapitalregnskap.

9. Statlig styring av bompenger – halver kostnadene
Bompenger på statlige veier må underlegges statlig styring og kontroll med maksimalt ett selskap per hovedvei, der det er trafikkgrunnlag. Innkrevingskostnadene må halveres, og bompenger skal maksimalt dekke halvparten av investeringskostnadene.

10. Storbyområdenes utfordringer må løses
Kapasitet og kvalitet på hovedveisystemene i de største byområdene har nasjonal og interregional betydning. Økonomisk vekst og befolkningsvekst gir kraftig økning i transportbehov. En større andel statlig medfinansiering av vei- og kollektivtransport må til, ikke minst for å sikre fremkommeligheten til veiavhengig næringstransport.
 


Her laster du ned rapporten «Nasjonal veipolitikk - fra stykkevis og delt til overordnet og helt»

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no