logo

Søk

Du er her:

Forutsigbar veistandard og likt tjenestetilbud

Norsk veistandard bør være forutsigbar og sikre alle innbyggere et like godt tilbud uansett hvor i landet man bor. Da trengs det bindende minstestandarder for drift og vedlikehold av offentlige veier.


I det daglige vil veibrukerne ha både gode og mindre gode veiopplevelser uansett hvor i landet de ferdes. Det er store behov for oppgradering og vedlikehold av veinettet i alle fylker og alle landsdeler.

 

Ulike utfordringer
Utfordringene vil imidlertid variere. Mens kystfylkene for eksempel har stort behov for vedlikehold av bruer og tunneler, har innlandsfylker betydelige problemer knyttet til trafikksikkerhet. Og mens hovedveiene på Østlandet har blitt vesentlig mer trygge og effektive de senere årene, har hovedveien langs kysten svært lav standard og mange store utfordringer.

 

Minstestandard på vedlikehold
Offentlige veier i Norge forfaller mer for hvert år, og det vil koste mellom 70 og 110 milliarder kroner å fjerne forfallet på norske riks- og fylkesveier. Regjeringen har som mål å redusere forfallet i NTP-planperioden som går fra 2014-2023, og myndighetene mener forfallet på sikt må fjernes.
OFV mener ingen av delene er godt nok. For å sikre et likeverdig tjenestetilbud må det innføres bindende minstestandarder for drift og vedlikehold av offentlige veier. Dette vil sikre at veiene både rustes opp og oppgraderes, og at standarden ivaretas for kommende generasjoner.

Drift og vedlikehold av offentlige veier vil på den måten unngå å være prisgitt varierende politiske preferanser og prioriteringer.
OFV mener det er fornuftig veiforvaltning fordi konsekvensene av manglende vedlikehold er svært alvorlige.

 

Hovedveier som binder landet sammen
OFV mener norske hovedveier bør sikre effektiv, moderne og sikker forbindelse mellom våre landsdeler og største byer. OFV tar til orde for at det bygges hovedveier på nivå med våre naboland. OFV anbefaler at investeringsmidlene konsentreres og samles i færre, store prosjekter. I dag er det planlagt eller på gang et 50-talls mindre prosjekter over hele landet. Det vil sikre effektiv planlegging og framdrift og lavere byggekostnader ved å samle investeringsmidlene i få store prosjekter som prioriteres ut fra nasjonale kriterier som lønnsomhet og samfunnsutvikling.

 

Hverdagsveier som skaper robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner
Regionale og lokale veier har andre funksjoner enn hovedveinettet.  Regionale veier skal knytte mindre geografiske områder sammen og skape gode vilkår for vekst og sysselsetting i et fylke eller en region. Det er et viktig mål både i distrikts- og næringspolitikken å skape robuste og større bo- og arbeidsmarkedsområder. Her spiller gode veiforbindelser en nøkkelrolle. Slike veier må nødvendigvis ikke være kortest, rettest og raskest. Det vesentlige er at veiene er forutsigbare, tilgjengelige og sikre slik at folk kommer trygt fram på hverdagsveiene.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no