logo

Søk

Du er her:

OFV MENER: Om Veivedlikehold

Sterk satsing på vedlikehold over lang tid er avgjørende for å hindre ytterligere økning i det enorme forfallet som preget hovedveinettet i Norge. Alle fylker og landsdeler lider under et dårlig veinett.

– Alle snakker om at veivedlikeholdet i Norge er svært dårlig. Stemmer det med virkeligheten?
– Ja, veivedlikeholdet i Norge er en svært stor utfordring. Det er store behov for oppgradering og vedlikehold av veinettet i alle fylker og alle landsdeler.

– Hvor omfattende er forfallet?
– Offentlige veier i Norge forfaller mer for hvert år. Det vil koste mellom 77 og 125 milliarder kroner å fjerne forfallet på norske riks- og fylkesveier.

– Hvem har ansvar for vedlikeholdet?
– Staten og fylkene har ansvaret for riks- og fylkesveiene – hovedveinettet i landet vårt, mens kommune har ansvar for de kommunale veiene. Vedlikeholdet utføres gjennom såkalte funksjonskontrakter som de ansvarlige inngår med entreprenører rundt om i landet. Arbeidet skal utføres i henhold til en beskrevet vedlikeholdsstandard.

– Er det allerede for sent å stanse forfallet?
– Nei, det er aldri for sent. Men jo lenger vi venter, jo dyrere og mer omfattende blir arbeidet som må gjøres. Derfor er det viktig å trappe opp satsingen på vedlikehold og utbedring så raskt som mulig.

– Regjeringen sier at den vil stanse forfallet, men likevel er lite gjort og forfallet har økt kraftig over mange år. Hvordan kan dette gjøres?
– I løpet av 2015 vil forfallet på riksveiene stoppe opp, og muligens bli redusert noe. Forslaget til Statsbudsjett for 2016 vil bety at forfallet på riksveinettet reduseres. Men skal  forfallet tas igjen og veinettet utbedres til en tilfredsstillende standard i løpet av de neste 10 årene, så krever det at man setter av en vesentlig større sum penger til vedlikehold og utbedringstiltak hvert eneste år.

Fylkesveiene er det fylkeskommunene som har ansvaret for. Hver enkelt fylkeskommune prioriterer selv hvordan bevilgningene over statsbudsjettet skal brukes, og prioriteringene varierer fra fylke til fylke. Selv med en foreslått budsjettøkning for 2016, er det overveiende sannsynlig at forfallet på de fleste fylkesveiene vil fortsette å øke.

– Vil innføring av minstestandarder bidra til å stanse forfallet?
– Ja, OFV mener at forpliktende minstestandarder er nødvendig både for å bidra til å stanse forfallet, og for å sikre at vi får et likt tjenestetilbud – som veiene er en del av – over hele landet.

– Ønsker regjeringen innføring av minstestandarder for riks- og fylkesveier?
– Regjeringen har sagt at den vil innføre det, og har i tillegg uttalt tilfredshet med det arbeidet OFV har gjort for å presse på for å få etablert minstestandarder. Nå gjenstår det å se om regjeringen mener alvor.

– Hvorfor er det så vanskelig å få stanset forfallet?
– Utbedring og vedlikehold krever store investeringer, og det er regjeringen – og Stortinget - som gjennom statsbudsjettet bestemmer hvor mye penger som skal settes av til vedlikehold hvert år. Det er også gitt løfter gjennom Nasjonal transportplan (NTP), men vedlikeholdsetterslepet er bare så vidt i ferd med å bli utbedret.    

– Er det bare NTP som bestemmer hvor fort ting kan bedres?
– Nei, det er det ikke. Regjeringen kan bevilge penger over statsbudsjettet og knytte dette til ulike innsatsområder. Men statsbudsjettet er som regel gjenstand for store, tunge forhandlinger der de ulike partiene kjemper for sine saker – før budsjettet til slutt godkjennes av Stortinget.

– Hva er OFVs mål når det gjelder kvalitet og veistandard?
– Veien er en del av et felles tjenestetilbud til befolkningen, og kvaliteten skal være lik uansett hvor i landet du kjører. I dag er det store forskjeller på veistandarden og kvaliteten fra ett fylke til et annet. Noen steder er veistandarden så dårlig at det er en fare for både mennesker og kjøretøy. Dette er vi nødt til å gjøre noe med, og innføring av minstestandarder vil være et riktig grep.

– Hvorfor er det så viktig, man kan tross alt kjøre på de fleste veier?
– Veien har i seg selv en stor verdi, og bidrar til å bygge samfunnet vårt. Det er viktig å ta vare på veinettet og sikre at det både vedlikeholdes, forvaltes og bygges ut i tråd med brukernes behov. Investering i et godt, effektivt og sikkert veinett er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi sier gjerne at investering i vei er investering i fremtid.

– Hvordan kan vi oppnå et veinett som gir alle et likeverdig tjenestetilbud?
– For å sikre et likeverdig tjenestetilbud må det innføres bindende minstestandarder for offentlige veier. Dette må følges opp med penger som sikrer lik kvalitet på veinettet. Da kan vi være trygge på at veiene både rustes opp og oppgraderes, og at standarden ivaretas for kommende generasjoner.

 

OFV er spesielt opptatt av:
 

  • OFV vil ha minstestandarder på vei
    OFV vil at forfallet på veinettet skal reverseres

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no