logo

Søk

Du er her:

  • ORGANISASJON

Investering i vei er investering i fremtid

Veien og veitrafikken har hatt stor betydning i utviklingen av et moderne Norge. Å sikre bosetning og arbeidsplasser over hele landet hadde vært svært vanskelig uten et velfungerende veinett, og uten bilen som transportmiddel.

 

Likevel er det mye som mangler før vi kan si at vi har det veinettet vi ønsker – og i den stand det må og bør være. Det er en av hovedårsakene til at OFV fortsetter sitt arbeid med styrke. For vårt mål er i korthet at alle veibrukere skal få dekket sitt transportbehov på en effektiv og rasjonell måte, med minst mulig skade på mennesker og miljø. Dit er vi ennå ikke kommet.

Våre medlemmers stemme
På våre nettsider kan du lese mye om norsk samferdsel og samferdselspolitikk – med utgangspunkt i de mange saksområdene vi arbeider med, og de synspunktene vi arbeider for å fremme. Og det er våre medlemmers stemme som ligger bak vår aktivitet og vårt arbeid – som gjennom alle år organisasjonen har eksistert.

Slik vi ser det vil veien og bilen fortsatt spille en sentral rolle i vår moderne mobilitet, men i årene som kommer vil vi oppleve store forandringer i hvordan, når og til hva, vi bruker veien og bilen.

Nesten tre millioner biler
Fra vår oppstart i 1948 og frem til i dag har det offentlige veinettet økt fra 44 500 km til 92 900 km. Bilbestanden har økt fra ca 110 000 til 2,7 millioner, og transportarbeidet på vei har vokst fra 2,5 til 60,6 millioner passasjerkilometer. Det er en formidabel utvikling på 65 år – og gir et godt bilde på hvor viktig det er å sikre at en nasjon har et moderne, trafikksikkert og fremtidsrettet hovedveinett. For veinettet skal ikke bare bidra til at både person- og yrkestransport kommer seg raskt, sikkert og effektiv fra et sted til et annet. Veinettet skal også bidra til økonomisk vekst ved at regionene styrkes og ved at land og regioner knyttes sammen på en hensiktsmessig måte.

Redusert risiko
Veitrafikkens betydning for utviklingen av landet har neppe gått tilbake, og gjennom hele sin eksistens har Opplysningsrådet for Veitrafikken arbeidet etter de opprinnelige retningslinjene. Dette arbeidet fortsetter, og vi skal fortsatt gjøre det vi kan for å få politikere og myndigheter til å bygge tryggere og mer effektive veier i Norge.  

Bedre levekår
For bedre veier vil bety mer effektiv trafikkavvikling med mindre tidstap for hver enkelt trafikant, bedre veier vil redusere både risikoen for og omfanget av trafikkulykker. I tillegg vil bedre veier også redusere miljøbelastningene fordi utslippene fra både person- og godstransporten reduseres. Å bygge bedre veier er en investering i bedre levekår for alle.

Fakta som utgangspunkt
Faktabasert kunnskap er viktig for å underbygge det vi arbeider for. Derfor vil OFV fortsette å utarbeide egne utredninger, bidra til å finansiere forskning, samle og distribuere informasjon om veier, trafikk og bilbruk i samfunnet. Det er en viktig del av veien videre – og den skal vi følge.

 

Opplysningsrådet for Veitrafikken
Jernbanetorget 4A  0154 OSLO
Telefon: +47 24 11 12 30
Epost: firmapost@ofv.no