Trafikksikkerhet

Først og fremst skal veinettet i Norge være trafikksikkert. Trygge veier for alle trafikanter er det viktigste målet til OFV. Vi støtter nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Trafikksikkerhet

118

Antall drepte i trafikken i 2022.

Nullvisjonen

Det siste året har vi vært vitne til at trafikken har kostet flere menneskeliv. Nullvisjonen – null drepte og hardt skadde i trafikken – er fortsatt langt frem, men nærmere nå enn for bare få år siden. Alvorlige ulykker i trafikken skyldes mange ulike forhold, ofte sammensatt av flere forhold knyttet til både fører, vei og kjøretøy. God veistandard, økt vedlikehold og bra vinterdrift er avgjørende, sammen med modernisering av kjøretøyparken og holdningsskapende arbeid overfor trafikantene.

Mange veistrekninger er utrygge, enten fordi de er rasutsatt, farlige og svingete, har farlige veikryss eller mangler gul midtlinje eller midtdeler.

Skoleveien er utrygg for barn mange steder. Veiene må utformes slik at de bidrar til at skadeomfanget ved ulykker minimeres. Det er et stort behov for bredere veier med adskilte felt, gode fortau og separate sykkelveier slik at alle trafikanter skal være trygge.

OFVs mål er at alle veibrukere skal få dekket sitt transportbehov på en effektiv og rasjonell måte, med minst mulig skade på mennesker og miljø.

Trafikksikre kjøretøy

Nyere biler gir bedre sikkerhet enn gamle biler, både gjennom systemer som støtter føreren og bilens utforming og utstyr. Utfordringen er å holde trafikkfarlige kjøretøy borte fra veinettet.

Fartsgrenser

Dagens system for å bestemme fartsgrenser bør revideres. På mange veier oppleves fartsgrensene som for høye, samtidig som det kan være behov for å øke fartsgrensene på de aller beste og tryggeste motorveiene våre.

Syklende og gående

OFV mener det er nødvendig med opptrapping av innsatsen med sikkerhetstiltak for gående og syklende, for å møte en fremtid med flere gående og syklende, særlig i de store byene der trafikken er høy. Et fysisk skille mellom gående og syklende der det er høy sykkeltrafikk er et godt tiltak. Det er også viktig å skille biltrafikken og sykkeltrafikken i byområdene, ikke bare langs hovedveiene.

I 2023 mistet 118 personer livet på veiene. Møteulykker og utforkjøringer er hovedårsakene til dødsulykkene.

Kilde: Statens Vegvesen/ Statistisk Sentralbyrå

Fremtidens sikkerhetstiltak

I Nasjonaltiltaksplan for trafikksikkerheten på vei 2022-2025 trekkes bruk av ny teknologi i trafikksikkerhets arbeidet frem som et viktig verktøy. Den teknologiske utviklingen er en av årsakene til at risikoen for å bli drept eller hardt skadd i trafikken er mye lavere nå enn tidligere. Og denne utviklingen fortsetter. Teknologi som kun var foreholdt enkelte kjøretøy modeller nå er blitt standard i utstyrspakkene til bilprodusentene.

Les mer om intelligente transportsystemer (ITS) her.

OFVs forslag til tiltak:

  • At risikoutsatte veger med relativt høy ÅTD må breddeutvidelse, ha midtrekkverk og forsterket midtoppmerkeing.
  • Alle riksveger og viktige fylkesveger skal ha gul midtlinje.
  • Vegnormal N100 skal følges av alle vegeiere.
  • Støtter satsningen på økt kontrollvirksomhet av kjøretøy langs veiene, og ordningen med periodisk kjøretøykontroll.
  • OFV ønsker en nyere bilpark i Norge, og vi støtter tiltak som kan sikre dette, blant annet i form av reduserte avgifter dersom man har installert sikkerhetsutstyr i kjøretøy, og høyere vrakpant.